از خاطرات و تجربیات دیگرانحقوق بشر

BOSGUNLYGYŇ AJY GÜNLERINDEN. تراژدی مهاجرت اجباری تورکمن ها

در هنگام فرار از حمله روسها به روستایشان، مادرش در نتیجه اصابت گلوله جان می بازد. بقیه افراد خانواده بهنگام عبور از بیابان به طرف مرز دچار مشقات سنگین می شوند، یکی از بچه های کوچک نظر آقا از قافله آشفته در حال فرار جا مانده از تشنگی فوت می کند. آنها که با مشقت فراوان به صحرای شمال گنبد رسیده ساکن می شوند. بدبختانه آنها گرفتار ایام بیگاری رضاشاهی شدند

 IKI SANY ÝATLAMA

   Stalin zulmundan Türkmensähra sygnan Garagumly “Işan  ogly”, Eýranda başyna gelen betbegytçylyklary hat arkaly Türkmenistandaky dogan-garyndaşlaryna şeýle mazmunda habar beripdir:

«Oturmaga ýer, tutmaga ýurt soramak üçin Gürgenden Tahrana gitdik. Münüp barýan atlarymyzy, eşeklerimizi ýolda urup-zorlap aldylar, hernä janlarymyza degmediklerine şükür etdik. Agyr ýola çydaman ýarpy menzilde ejem öldi. «Ýedi gün ýola çykanymyza» diýende olgum öldi. İkisenem ýolugra jaýladyk. Kyrk gün diýlende Tahrana bardyk. Möhümimiz bitmdi. Ýene yzymyza gaýytdyk. Şondanam «bagt alla» diýip Owgana aşdyk. Görmedigimiz görde galdy . Bizi alla gargadymy, ors sygdyrmadymy, bilmedik ne günämiz? Didarlaşmasak razy boluň, ganly gözümiz size sataşmagyň, ata ýurdy görmegiň arzuwynda[1]


 Hajy nazar aga,16 ýaşynda 1924de Türkmenistanyň köpetdag etrabynyň günortasynda ýerleşen “Ýaňy guý” obasyndan Türkmensähra sygynýar, Eýranda hem yrzaşa wagtyndaky bigarlykdan hem garyplykdan gaty horlanýar, ýetim galan doganlarynyň ogul gyzyna hem eýe bolan Nazar aganyň 3 sany gyzy iki günüň dowamynda garahassalykdan günde ölümine çydamaly bolýar. 1989-nji ýylda ölmezinden öňünça ýene bir gezek obamy görüp bilsedim diýip arzuw edýär. Ogullary kynçylyklara döz gelip, demir perde arkasyna geçip ony obasyna aşyrýarlar, obadan diňe ýykylan öýler galan eken, hajy Nazar aga bolsa doganlaryny görenden soň 1990-nji ýylda Türkmensähraň kümmet şäherinde aradan çykýar bolýar.

 (Instagram T.ilim)

 مرحوم حاجی نظر آقا، متولد 1287 شمسی از روستای “یانگی قویی” در اطراف کؤپت داغ تۆرکمنستان که در ایام اوج خفقان استالینی به  همراه بسیاری دیگر مجبور به مهاجرت به تۆرکمن صحرا می شود، در هنگام فرار از حمله روسها به روستایشان، مادرش در نتیجه اصابت گلوله جان می بازد. بقیه افراد خانواده بهنگام عبور از بیابان به طرف مرز دچار مشقات سنگین می شوند، یکی از بچه های کوچک نظر آقا از قافله آشفته در حال فرار جا مانده از تشنگی فوت می کند. آنها که با مشقت فراوان به صحرای شمال گنبد رسیده ساکن می شوند. بدبختانه آنها گرفتار ایام بیگاری رضاشاهی شدند، در هنگام فراگیری بیماری وبا(قاراحاسسالئق) سه تن از دخترانش را در عرض دو روز از دست می دهد. نظرآقا پس از مدتی به گنبد مهاجرت کرده تا آخر عمر در آنجا ساکن می گردد. در سال 1369 با بیقراری های وی مبنی بر دیدار دوباره روستایش در کؤپت داغ، پسرانش با مشقت فراوان از طریق مرز جلفا ، او را به تۆرکمنستان می برند.  نظر آقا با خواهر و برادرش در آنجا دیدار می کند اما از روستایش به غیر از خانه های تخریب شده و چاهی که با دست خود کنده بود چیزی باقی نمانده بود، وی یک سال بعد پس از عمری زندگی پرماجرا، به دیار باقی شتافت و در قبرستان نازقلی خوجه گنبد به خاک سپرده شد.

[1] Ýaşlyk žurnaly 1992-nji ýyl 7-nji san: Gaplaňaganyň “Jüneýit han baradaky gürrüňi” diýen makalasyndan.

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن