ادبی - فرهنگیتورکمن صحراتورکمنستانرویدادهامقالاتویژه مختومقلی

مختومقلی نئنگ آدئنا بریله قوشغولار حاقدا کلام آغئز!

شاهئرئنگ پاییزیا بایرامچلئغئنا قارشئ

آرحیو ماغلوماتلارئ نئنگ شایاتلئق اتمِگینه گؤرأ، ماغتئمغولئ نئنگ تأزه تاپئلان غوُشغولارئنا باغئشلانئپ تـﯙرکمنیستانئنگ یازئجئلار سوُیوزئ نئنگ یؤریته گچیرن پلنومئنا /ماصلاحاتئنا/غاتناشان روس شاحئرئ، س س س ر یازئجئلار سوُیوزئ نئنگ پراولنییه سی/ اداراسی/ نینگ سکرتارئ پیوُتر سکوُسئرف:  «بو غوُشغولار تالانتلئ فیلوُسوُفئنگ ماغتئمغولا اؤیکـﯙنیپ یازان اؤز غوُشغولارئ بوُلایماسئن؟» دیین سوُوالئ اوُرتا آتیار. امما اوُل سوُوالا پلنومدا اﯙنس حم بریلمیأر. غئلئچ مـﯙللـﯙیفدن 216 سانئ غوُشغئنئ حم- ده ماغتئمغولینگقی دییپ ماروشاهوجاحان پوُئمانئ یازدئرئپ آلان بردی کربابایف بوُلسا روس شاحئرئنا: اگر غئلئچ مـﯙللـﯙیف شئیله غوُشغولارئ یازئپ بیلیأن بوُلسا، نأمه اﯙچین اوُلارئ اؤز آدئندان چئقاردایمان، ماغتئمغولا برملیمیشین؟  دیین سوُوال گؤرنـﯙشلی جوُغاپ غایتاریار.  شوُنلوق بیلنم ماغتئمغولئ نئنگ 1948-نجی یئلدان سوُنگقئ نشیرلرینه گیریپ باشلان 216 غوُشغئ نئنگ نیردن پیدا بوُلانئدا گـﯙمـﯙرتیک بوُلیاردا غالئبریأر.

مقالانئنگ دولی گؤرنوشی (آشاقداقی یازغا کلیک ادینگ)

مختومقلی نئنگ آدئنا بریله قوشغولار

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن