رویدادها

آیا تویلی سبحانی خبرچین تورکمنستان است؟ TOÝLY SUBHANY TÜRKMENISTANYŇ IÇALYSYMY

قادئرلی اوقئجی! بو بیلدیریش فارس و روس دیللرینده تاییارلاندئ. اورتا آتئلان ادعا/ قارایئش، جوابه آچیقدئر!

Gadyrly okujy! Bu bildiriş pars we rus dillerinde taýýarlandy, orta atylan pikir jogaba açykdyr!

Toýly subhany we prezident Niýazow.    “Türkmenistan” gazeti

اخیرا پیامی به زبان روسی با این موضوع توسط یک هموطن تورکمنستانی ساکن یوتبوری به مرکز مطالعات تورکمن رسید که در آن شخصی بنام تویلی سبحانی ساکن این شهر را متهم به خبرچینی برای رژیم تورکمنستان می کند.

ما در مورد صحت و سقم این موضوع با چندین نفر (بیش از 5 نفر- اسامی آنها محفوظ می باشد) تورکمنهای ساکن شهر یوتبوری سوئد گفتگو کردیم که همه آنها مسئله خبرچینی نامبرده را تصدیق کردند، حتی یکی از صحبت شدگان اظهار داشت که خود تویلی سبحانی در نشست “انجمن فرهنگی تورکمنها” که اغلب تورکمنها در آن شرکت داشتند به جاسوسی خود برای تورکمنستان با افتخار اقرار کرده اضافه می کند که خبر و اطلاعات به رژیم تورکمنستان می فرستد.

ما به منظور افشای چهره این گونه اشخاص و زدودن و طرد آنها از جامعه پناهندگان سیاسی و از همه مهمتر جهت ثبت در تاریخ معاصر تورکمن، اقدام به نشر این نامه کردیم و البته به خود ت.سبحانی نیز این فرصت را می دهیم که در مورد ادعاهای مطروحه نظرات خویش را بیان نمایند. تریبون و سایت مرکز مطالعات تورکمن جوابیه ایشان را نیز منتشر خواهد کرد.

مرکز مطالعات تورکمن

5 نوامبر 2023

Golaýda Göteborg-de ýaşaýan bir ildeşimizden “Türkmeni öwreniş merkezine” bir hat gelip gowuşdy, onda Şwtsiýada ýaşaýan Toýly Suhanly diýen bir türkmeniň daşary ýurtlarda ýaşaýan opposiýanyň we syýasy aktiwistleriň Aşgabat režimine garşy hereketlerinden maglumat taýýarlap, Aşgabada içalylyk edýändigini öňe sürýär.

Biz Bu meseläniň näderejede dogrulygy barasynda Şwesiýanyň Göteborg şäherinde ýaşaýan birnäçe (5-den gowrak) türkmenden soradyk. Olaryň hemmesi T.Suhanlynyň içalydygynyň biragyzdan tassykladylar, hatda söhbetdeşlerimiziň biri (Ý.) T.S-niň özüniň “Türkmen medeni ojagynyň” bir otuşygynda “içalylyk edýändigini’ buýsanç bilen boýyn alandygyny aýtdy. şol maslahata aglaba türkmenler gatnaşyp, T.S-niň şol ykraryny eşdipdiler. 

Biz şeýle adamlary paş etmek we olary syýasy bosgunlar jemgyýetinden uzaklaşdyrmak, Türkmenleriň häzirki zaman taryhynda ýazmak maksady bilen bu haty çap edýäris, şol bir wagtyň özünde T.Sobhaniniň özüne-de bu maglumat barada pikrini aýtmaga-da mümkinçilik berýäris. biziň Tribunamyz onuň jogabyny çap etmäge taýýar.

Türkmeni öwreniş merkezi  Now. 5, 2023 

******

TOÝLY SUBHANY. facebook photo

مضمون نامه رسیده:

СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМА

Здравствуйте!

Прежде всего, прошу прощения, что я не умею хорошо писать по-туркменски, свое сообщение я написал на русском языке.

Не так давно с сайта Туркменский учебный центр был разоблачен шпион по имени Ак-Мохаммад Волсапар, что было очень восхитительно со стороны сайта. До этого бывший заместитель министра сельского хозяйства Туркменистана, в период Ниязова, назвал на своем YouTube-канале Сапара Иклимова (эмигранта, живущего в Швеции) и некоторых  иранских беженцев  людьми, которые якобы служат «КГБ» в Туркменистане. Возможно, что Сапар Иклимов преувеличивал факты, но я слышал, что несколько  беженцев говорили, что они имели тесное или отдаленное сотрудничество с этой организацией во время своего пребывания и учебы в Советском Туркменистане.

И все же, событие, о котором я хочу упомянуть, связано с митингом протеста перед консульством Российской Федерации в городе Гетеборге двадцать лет назад, на котором присутствовали видные политические деятели, выступавшие против режима Ниязова, такие как Ширали Нурмерадов, Гулгельди Аннаниязов, другие туркмены, а также иранские туркмены. Во время демонстрации выяснилось, что Тойлы Собхани тайно снимал демонстрантов из автомобиля, когда несколько разгневанных людей подбежали к его машине и хотели его физически проучить,  но Туили Собхани быстро скрылся с мета  протеста.

Мы совершили ошибку, не сообщив об этом инциденте в полицию или иммиграционную службу.

С этим письмом я отправил сцену того протеста

در زیر صحنه ای از مراسم پروتست آن روزجلوی کنسولگری روسیه را با این نامه فرستادم

Födelsedagsprotest!

I går fyllde Turkmenistans  president Saparmurat Niazov år. Men de som i går samlades fromdör ryska konsulatet  i Göteborg för att uppmärksamma detta hade inga presenter med sig. I stället ville de protestera mot att Ryssland stöder Niazov, som enligt demonstrnas uppfattning är en diktator och låter gripa och tortera dem som inte tycker som han.

(Metro)  Göteborg 20.03.2003

Протест в  День рождения!

Вчера был день рождения президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Но у тех, кто вчера собрался перед российским консульством в Гетеборге, чтобы обратить на это внимание, не было с собой подарков. Вместо этого они хотели выразить протест против поддержки Россией Ниязова, который, по мнению демонстрантов, является диктатором, который арестовывает и пытает тех, кто с ним не согласен (Метро) Гетеборг 20.03.2003

اعتراض روز تولد!

دیروز تولد صفرمراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان بود. اما کسانی که دیروز در مقابل کنسولگری روسیه در گوتنبرگ تجمع کردند تا به این موضوع توجه کنند هیچ هدیه ای [برای تولد] همراه خود نداشتند. در عوض آنها می خواستند به حمایت روسیه از نیازوف اعتراض کنند که به گفته تظاهرکنندگان نیازوف دیکتاتوری است که مخالفان را دستگیر و شکنجه می کند.  (روزنامه مترو) گوتنبرگ 2003/03/20

******

В те же дни (2003 год) была распространена брошюра под названием «Защитники национальных туркмен – Европа», которую, как сообщается, подготовили четыре человека по имени Багмарад Грей, Тойлы Собхани и …. а также туркмены в Европе противники режима Ниязова, Это было открыто распространено

Ýewropada ýaşayan türkmenlerin,,Milli-galkynyşy Goldaýjylar Guramasy” (M-g G G-Europa)

(Jarnamasy)

در همان روزها (سال 2003) جزوه ای تحت عنوان “مدافعان رستاخیز ملی تورکمن- اروپا)  که گفته می شود توسط بگمراد گری، تویلی سبحانی…تهیه شده است، منتشر گردید که در آن مخالفان رژیم نیازوف در اروپا آشکارا تهدید می شود:

D- Belli sebäplere görä bu adalatly hereketiň (Milli- galkynysyň) ýoluna daş atmaga talaş edýänlere gerek bolan garşylygy görkezmek bilen, olaryň belli mümkinçilikleri erbet peýdalanmak arkaly kä bir sada adamlaryň zehinlerini zäherlemek ýaly, ýetirip biläýjek zyýanly täsiriniň öňüni almak ugrunda talaş etmek.

D- Оказывать необходимое сопротивление тем, кто по определенным причинам пытается бросать камни на пути этого справедливого движения (Национального возрождения), выступать за предотвращение их вредного воздействия, которое они могут оказать, например – отвратительного влияния  на некоторых простых людей, а при этом злоупотребляя их определенными возможностями.

د- بنا به دلایلی مشخص، اگر کسانی سعی در سنگ اندازی در راه این حرکت عادلانه (رستاخیز ملی) مانند مسمومیت ذهن مردم،  داشته باشند، برای جلوگیری از آثار  حرکات زیانبار آنها با امکانات لازم در برابرشان ایستادگی می شود.

*******

Хотя этот инцидент произошел двадцать лет назад, к сожалению, туркменская иммигрантская община в Европе не сняла маску с лиц таких людей, из-за чего они становятся все более жестокими. То, так как Тойлы Собхани появлялся в кругах и на свадебных вечеринках с полным высокомерием, не испытывая ни капли стыда за свой наглый шпионаж. Сегодня возможно, он продолжает выполнять свои обязанности по информированию не только в Туркменистан, но и в Иран- секретной полиции.  Таким образом, опасность направлена ​​не только на туркменскую оппозицию, но и на жизнь иранских туркменских иммигрантов.

На мой взгляд, учитывая, что эти люди из того же племени, что и ашхабадский режим думают, что этим актом шпионажа и информацией оказывают услугу Туркменистану, но все наоборот, наносят самый большой удар по этому правительству.  Такие лица препятствовали своему присутствию в Туркменистане, внося в черный список туркменских специалистов различных областей, проживающих в Европе, и блокируя им въезд в страну. И в конечном итоге они вызывают дальнейшую отсталость этой нации.

Пусть это мое короткое письмо станет уроком для будущего национального туркменского движения во всем мире, чтобы в будущем наше Национальное движение туркмен мира было защищено от существования подобных микробов.

С уважением

Б. К (подпись защищена)

Ноябер.1, 2023 г

ترجمه متن نامه!

با سلام.

اولا معذرت می خواهم که نمی توانم بخوبی تورکمنی بنویسم، پیام خویش را به روسی نوشتم.

چندی پیش سایت مرکز مطالعات نقاب از چهره جاسوسی بنام آق محمد ولساپار برداشت که بسیار تحسین برانگیز بود. قبل از آن معاون سابق وزیر کشاورزی تورکمنستان در دوره نیازوف بنام ساپار اقلیموف (تبعیدی ساکن سوئد) در کانال یوتیوب خود برخی از تورکمنهای ایرانی پناهنده به تورکمنستان را افرادی نامید که در خدمت “ک. گ.ب” هستند نامید، این سخنان ایشان گرچه اغراق آمیز بود ولی با توجه وجود چند نفری که گفته می شود در ایام اقامت و تحصیل در تورکمنستان شوروی با این سازمان همکاری دور یا نزدیک داشتند، دور از حقیقت نیست.

و اما، واقعه ای که می خواهم بدان اشاره کنم مربوط به تجمع اعتراضی و متینگ پروتست در مقابل کنسولگری فدراسیون روسیه در شهر یوتبوری در  بیست سال پیش می باشد که در آن چهره های شاخص سیاسی مخالف رژیم نیازوف چون شیرالی نورمرادوف، قولگلدی آننانیازوف، دیگر تورکمنهای تورکمنستانی و تورکمن صحرایی شرکت داشتند. در حین تظاهرات متوجه شدند که تویلی سبحانی از داخل خودرویی بطور مخفیانه از تظاهرکنندگان فیلم می گیرد که چند نفر خشمگین بسوی ماشین وی دویده خواستند که درس خوبی با مشت و لگد به او بدهند که خبرچین بسرعت از محل دور شد. ما این واقعه را به پلیس یا اداره مهاجرت خبر ندادیم و اشتباه کردیم.

گرچه این واقعه بیست سال پیش رخ داد ولی متأسفانه جامعه تورکمن مهاجر در اروپا نقاب از چهره اینگونه اشخاص برنداشت  و این مسئله سبب جری تر شدن آنها شده و می شود. بگونه ای که این شخص (ت.سبحانی) با کمال پرروئی بدون اینکه ذره ای شرم از عمل وقیحانه جاسوسی خود داشته باشد در محافل و جشن عروسی حاضر می شود. شاید به وظیفه خود برای خبر چینی ادامه می دهد. آنهایی که وی را به اینگونه مراسم دعوت می کنند، شاید از نوع مأموریت نامبرده آگاهند. عکس و فیلم گرفتن از چهرهای سیاسی مهاجر تورکمنصحرایی و رساندن آن مقامات جمهوری اسلامی نیز شاید مأموریتی باشد برای راحت شدن از “شر این مزاحمین” تورکمنستانی، چرا که خانم ایشان (ت.س) به ایران رفت و آمد می کند. بنابراین خطر تنها متوجه اپوزیسیون تورکمنستانی نبوده بلکه جان مهاجرین تورکمن صحرایی نیز در خطر می باشد.

به نظرم اینگونه اشخاص با توجه به هم قبیله ای بودن‌شان با رژیم آشغابات، فکر می کنند با این اقدام جاسوسی و خبرچینی خدمتی به تورکمنستان می کنند، برعکس آنها بزرگترین ضربه را به این دولت می زنند. چرا که اینگونه اشخاص با سیاه نمائی متخصان تورکمن در رشته های مختلف ساکن اروپا، مانع حضورشان در تورکمنستان شده، راه ورود آنها را به کشور مسدود می کنند و در نهایت سبب عقب ماندگی بیشتر این ملت می شوند.

باشد که این نوشته کوتاه من درسی برای آینده جنبش ملی تورکمن های سراسر جهان باشد تا در آینده از جنبش ملی تورکمنهای جهان از وجود چنین میکروبهایی در امان باشد.

با احترام:

ب. ق.(امضاء محفوظ)

==============

Заявления Сапара Иглимова, бывшего заместителя Минсельхоза Туркменистана при Ниязове, о существовании шпионской агентуры. ГБ среди иранских и афганских туркменских иммигрантов

اظهارات ساپار اقلیموف، معاون سابق وزرات کشاورزی تورکمنستان در دوره نیازوف در مورد وجود عوامل جاسوسی ک . گ .ب در میان تورکمنهای مهاجر ایرانی و افغانی

*******

لینک مربوط به افشاگری جاسوسی آق محمد ولساپار

مجموعه اسناد: ولساپار؛ خبرچین ک گ ب تورکمنستان Welsapar KGB-niň içalysy

برچسب ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن